Algemene voorwaarden


§ 1 Algemeen

De volgende regels van het spel en de algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het online spel of mobiele spel van Playa Games GmbH op de websites van Playa Games GmbH, in app-stores of via externe distributiepartners.

Door een spelpersonage aan te maken, voert de gebruiker een aanvraag in voor gratis gebruik van het spel met Playa Games GmbH (vanaf hier: de 'exploitant'). De gebruiker accepteert het contract door het spelpersonage uit te brengen, mits de gebruiker een natuurlijke persoon is. De gebruikersovereenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden, die de gebruiker via registratie erkent. De gebruikersovereenkomst is geldig voor de spelwereld waarin de gebruiker zich registreert. Deze is geldig voor een onbepaalde tijdsperiode en kan schriftelijk worden geannuleerd, over het algemeen via e-mail, door beide partijen, zonder zich aan een bepaald schema te houden. De gebruiker heeft geen aanspraak op de release van een spelpersonage of het meedoen aan het spel.

De exploitant biedt het spel aan binnen de technische en operationele mogelijkheden, met een beschikbaarheid van 90% (negentig procent) op een jaarlijks gemiddelde. Hieronder vallen geen perioden waarin het gebruik van het spel wordt onderbroken of beperkt vanwege verplichte technische redenen of vanwege vereiste onderhoudswerkzaamheden, gedurende welke de exploitant niet aansprakelijk is volgens de voorwaarden van dit contract. Hieronder vallen tevens geen perioden waarin de servers die door de exploitant of het spel worden gebruikt niet via internet kunnen worden geopend vanwege technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van de exploitant liggen (force majeure, fout van derden, enzovoort). Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de adequaatheid van de software en hardware die ze voor het spel gebruiken en het actueel houden ervan.

De exploitant behoudt zich het recht voor om het spel te blijven ontwikkelen, te allen tijde te wijzigen of de bewerking te annuleren zonder opgaaf van redenen. Deelname aan het spel is alleen mogelijk in de betreffende huidige versie en in overeenstemming met de nieuwste regels, die alle oudere regels volledig vervangen.

§ 2 Spelpersonage

a) Naam
Bij het aanmaken van een spelpersonage voert de gebruiker een naam in ("pseudoniem"). De naam moet uniek zijn in deze spelwereld en minstens drie tekens bevatten, die uit letters, cijfers, spaties en een aantal speciale tekens kunnen bestaan. Deze mag echter niet volledig uit cijfers bestaan. Bij het kiezen van een accountnaam moeten de rechten op een naam van werkelijk bestaande personen worden gerespecteerd. Dit geldt tevens voor naamgroepen, die niet mogen worden genoemd naar bestaande gezelschappen, bedrijven of merken. De gebruiker heeft geen recht op de permanente toewijzing van een specifieke naam. De exploitant behoudt zich het recht voor om namen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, vooral als deze de bovenstaande regels overtreden.

b) Wachtwoord
Bij aanmaak van het spelpersonage selecteert de gebruiker een wachtwoord om onbevoegde derden van dit spelpersonage uit te sluiten. In dit opzicht draagt de gebruiker volledige verantwoordelijkheid voor de beveiliging van zijn of haar spelpersonage. Een wachtwoord moet uit minstens acht tekens bestaan, met inbegrip van letters, cijfers en speciale tekens. Het wachtwoord moet geheim blijven. De klantenservice van de exploitant zal gebruikers nooit om hun wachtwoorden vragen. De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van spelcontent ten gevolge van een onveilig wachtwoord of de openbaarmaking van een wachtwoord aan derden.

c) E-mailadres
Afhankelijk van de registratiemethode vraagt de exploitant gebruikers om hun e-mailadres in het spelpersonage in te voeren. Het e-mailadres is vereist voor diverse functies. Het kan onder andere worden gebruikt om spelpersonages aan hun gebruikers toe te wijzen als ze hun wachtwoorden vergeten. Het spelpersonage kan ook worden geactiveerd op een ander apparaat. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers deelt de exploitant hun e-mailadressen niet met derden, tenzij dat wettelijk verplicht is. De gebruiker garandeert dat hij of zij gemachtigd is om dit e-mailadres te verstrekken en de rechten van derden met deze verklaring niet te overtreden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit het verschaffen van een e-mailadres van derden. Als het e-mailadres dat in het spelpersonage is opgeslagen niet bij de gebruiker hoort, ongeldig is of als het een e-mailadres is voor gebruik op de korte termijn (“trash mail”), behoudt de exploitant zich het recht voor om het spelpersonage te blokkeren of te verwijderen.

d) Annulering
Gebruikers kunnen de gebruikersovereenkomst met de exploitant te allen tijde annuleren door de optie “Beheren” te selecteren in de personageselectie en het spelpersonage uit de spelwereld te verwijderen. Door de annulering worden alle persoonlijke gegevens die door de exploitant zijn opgeslagen (zie sectie 9) met betrekking tot het spelpersonage verwijderd zodra dit wettelijk wordt toegestaan of vereist. Het opgegeven e-mailadres wordt vervolgens vervangen door een hash (numerieke waarde). De gebruikersovereenkomst wordt niet beëindigd door het personage alleen te verwijderen uit de personageselectie (niet uit de spelwereld), door een applicatie van de smartphone of tablet te verwijderen of door af te melden. De exploitant behoudt zich het recht voor om niet-gespeelde spelpersonages na een bepaalde periode te blokkeren of te verwijderen.

§ 3 Auteurs- en gebruiksrechten

Binnen het bereik van de gebruikersovereenkomst (zie sectie 1) ontvangt de gebruiker een eenvoudig, niet-overdraagbaar en niet-sublicenseerbaar recht voor privégebruik met het door de gebruiker opgezette spelpersonage en de content die tijdens het spel aan de gebruiker is gekoppeld. De gebruiksrechten zijn beperkt tot de termijn van de gebruikersovereenkomst, tenzij er voor de inhoud van het spel een kortere termijn wordt opgegeven. Gebruikers verkrijgen geen eigendomsrechten of andere rechten op de spelcontent die buiten deze gebruiksrechten vallen. Dit geldt tevens voor spelcontent die aan de gebruiker is geleverd, door de premium valuta toe te passen (zie sectie 10). Alle andere rechten blijven bij de exploitant en de auteurs.

Gebruikers die de spelcontent buiten het directe spel alleen voor privédoeleinden willen gebruiken, moeten hiervoor toestemming van de exploitant hebben. Het is verboden om in-game content in ruil voor betaling aan te bieden of te verwerven. Ook de overdracht van spelpersonages en de toegangsgegevens voor betaling of gratis is niet toegestaan.

De exploitant en eventueel de corresponderende licentiehouders zijn eigenaar van de auteursrechten en gebruiksrechten van het spel. Het is verboden om de opgegeven spelcontent, beschrijvende teksten of broncode te dupliceren of te gebruiken.

Indien u vragen of informatie heeft of een inbreuk vermoedt op een van uw eigen auteursrechten of gebruiksrechten, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de exploitant met gedetailleerde informatie. Als de informatie wordt bevestigd, wordt onmiddellijk corrigerende actie ondernomen.

§ 4 Multi-accounting / account sharing / account sitting

Elke speler mag maar één spelpersonage per spelwereld gebruiken. Als een speler tegelijkertijd met meerdere spelpersonages speelt, kan dit leiden tot een langdurige blokkering van alle betrokken spelpersonages. Een spelpersonage mag slechts door één persoon worden gebruikt. Account-sharing, dus het wederzijds gebruik van een spelpersonageaccount door meerdere personen, is niet toegestaan. Dit is niet van toepassing op tijdelijke account-sittings. In dit geval geeft een gebruiker een andere account-sitter toestemming om tijdens zijn afwezigheid met zijn spelpersonage te spelen, van 24 uur tot 21 dagen. Tijdens deze periode mag de gebruiker van het achtereenvolgende spelpersonage zich niet aanmelden of spelen. De account-sitter mag niet meer dan één spelpersonage tegelijk gebruiken en mag geen spelpersonage aanvallen dat door hem of zichzelf wordt gespeeld.
De gebruiker van het uitgeleende spelpersonage neemt het risico voor de gehele duur van de account-sitting. Het geven van de toegangsinformatie aan de account-sitter brengt een groot risico voor ongewenste wijzigingen in het spelpersonage met zich mee. De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen, verliezen of verwijdering van het spelpersonage. De exploitant is met name niet aansprakelijk voor eventueel gebruik van de premium valuta (zie § 10).


§ 5 Profiteren van fouten & scripting / vals spelen

De exploitant waarschuwt uitdrukkelijk voor het gebruik van dergelijke programma's als scripts (bijvoorbeeld bots) of vooronderstelde hacks. Het enige doel van het laatstgenoemde is het beschadigen van de computer van de gebruiker, en normaliter hebben ze het beloofde effect niet. Iedereen die programma's van onbekende derden van internet installeert, loopt een groot risico. Vóór de installatie dienen ze altijd te worden gecontroleerd op malware, zoals Trojaanse paarden en virussen. Iedereen die zijn toegangsgegevens invoert in game-scripts moet er rekening mee houden dat derden deze gegevens kunnen ophalen en ongewenste wijzigingen in het spelpersonage kunnen aanbrengen. Daarom is het gebruik van scripts en hacks niet toegestaan: voor de eigen bescherming van de gebruiker en het bewaren van gelijke kansen, en kan gebruik van scripts en hacks leiden tot het blokkeren of verwijderen van het spelpersonage zonder voorafgaande kennisgeving. Dit geldt tevens voor acties van de gebruiker die een buitensporige gegevensoverdracht naar de spelwereld veroorzaken (zoals automatische verversing) of de spelvorderingen kunnen schaden. Niet toegestaan zijn in het bijzonder automatische en halfautomatische scripts die de database raadplegen of spelmechanismen in werking zetten. Bij schending wordt het betreffende account zonder waarschuwing vooraf verwijderd of geblokkeerd. De exploitant behoudt zich het recht voor een vergoeding te vorderen voor de ontstane schade en de daaruit voortvloeiende administratiekosten. Als de speler programmafouten (bugs) vindt, dan is hij verplicht om deze onmiddellijk bij de exploitant te melden via het supportformulier. Iedereen die misbruik maakt van bugs om zelf in het voordeel te komen, of dit voor anderen te doen, kan verwachten dat zijn spelpersonage wordt verbannen. De beoogde activering van een programmafout is alleen toegestaan als de betreffende speler wordt gevraagd om dit door een werknemer van ondersteuning uit te voeren.

§ 6 Gedragsregels

Het noemen of linken van, evenals het reclame maken voor producten, aanbiedingen, internetpagina's of bedrijven in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Teksten die door de gebruiker in het spel worden ingevoerd, zoals beschrijvingen, namen, gildenamen, gildebeschrijvingen, forumbijdragen, hyperlinks, of berichten die morele grenzen overschrijden, de waardigheid van een persoon aantasten of in strijd zijn met de geldige wetgeving, in het bijzonder die van jeugdbescherming, evenals teksten die hiertoe oproepen of links naar dergelijke teksten, kunnen door de exploitant bewerkt worden en de spelpersonages van de verantwoordelijke(n) kunnen geblokkeerd of verwijderd worden. Bovendien moet rekening worden gehouden met strafrechtelijke consequenties. De teksten die de gebruiker invoert of waarnaar hij verwijst, zijn geeneigendom van de exploitant. Een controle vindt steekproefsgewijs plaats en volgt als hiervoor concrete aanwijzingen zijn. Het is niet toegestaan zich in het spel, en in het bijzonder op het forum, uit te geven voor een andere gebruiker, supportmedewerker, community manager, exploitant of iets dergelijks. Tevens is het niet toegestaan andere gebruikers met sancties van deze personen te bedreigen.

§ 7 Speltaal

De officiële taal in het spel en op het forum is gebaseerd op de taal van spelteksten op de desbetreffende servers. Karakterbeschrijvingen, gildeteksten en ingame-informatie in een andere taal kunnen leiden tot blokkering of verwijdering van het spelpersonage, omdat het nakomen van de gedragsregels niet kan worden gewaarborgd. Hiervan uitgesloten is het gebruik van Engelse of Latijnse citaten in karakter- en gildebeschrijvingen.

§ 8 Handhaving van regels

Er wordt een team ingeschakeld om de regels in het spel te handhaven. Dit bestaat uit community managers (CoMa's), spelmedewerkers en supportmedewerkers. Zij mogen uitsluitend via het supportformulier en onder vermelding van het geverifieerde e-mailadres dat is toegewezen aan het spelpersonage worden benaderd om te garanderen dat de gegevens van de gebruiker vertrouwelijk worden behandeld. Als een gebruiker een door de verantwoordelijke medewerker genomen beslissing tracht te omzeilen door een andere medewerker met hetzelfde verzoek te benaderen, kan dit leiden tot schorsing of verwijdering van het desbetreffende spelpersonage. Dit geldt niet voor het indienen van bezwaren, zolang deze worden ingediend via de betreffende functie op het supportformulier.

§ 9 Gegevensbescherming

Bij de aanmelding voor het spel worden er slechts enkele gegevens gevraagd. Naast een e-mailadres is er een wachtwoord nodig voor het inloggen en een alias. De exploitant gebruikt deze informatie conform de privacy policy en de strenge compliantie van de actuele wetgeving (AVG) en de Duitse Wet op Gegevensbescherming (BDSG).

§ 10 Kosten

Het spel kan helemaal gratis worden gespeeld. Er ontstaan geen automatische kosten bij de aanmelding of door het spel te spelen. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om tegen een vergoeding eenheden van premium valuta op zijn spelpersonage bij te laten schrijven. Deze eenheden worden bijgeschreven op het account waarvoor de eenheden zijn gekocht. De prijzen staan vermeld in het betreffende menu van het spel. De premium valuta kunnen in het spel worden ingezet om extra inhoud te kopen. Dit kunnen speciale items, transportmiddelen of andere voordelen in het spel zijn. Er kan echter geen aanspraak worden gemaakt op de beschikbaarheid van bepaalde voordelen. De eenheden van de premium valuta die nodig zijn om een dergelijke inhoud te kunnen gebruiken, worden steeds duidelijk aangegeven. Omdat extra inhoud alleen gebruikt kan worden als er eenheden van de premium valuta voor het spelpersonage beschikbaar zijn, kunnen er geen onverwachte kosten ontstaan. Door het gebruik van de premium valuta krijgt de gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht voor het geselecteerde voordeel dat uitsluitend voor het betreffende spelpersonage geldt. Tenzij de looptijd van dit voordeel in het spel is aangegeven, is deze beperkt tot de looptijd van deze overeenkomst. Alle rechten buiten het beperkte gebruikersrecht blijven voorbehouden aan de exploitant.

De premium valuta zijn verkrijgbaar via het menu van de zogenaamde paddenstoelhandelaar. Gebruikers kunnen hier kiezen uit verschillende pakketten. Gebruikers doen hun aanbod om de premium valuta te kopen door de gewenste items en de gewenste betalingsmethode te selecteren in het online spel of mobiele spel en de selectie te bevestigen met de knop “Kopen” of door op het geselecteerde pakket te klikken.

Nadat de selectie is gemaakt, en afhankelijk van het platform waarop het spel wordt gebruikt, worden gebruikers doorgestuurd naar een externe leverancier om de betalingsprocedure te voltooien.

Als de betalingsprocedure is voltooid, schrijft de exploitant de premium valuta voor het spelpersonage bij. Deze bijschrijving vertegenwoordigt tevens de acceptatie van de exploitant van het aankoopcontract voor de premium valuta.

Bij mobiele games en portalen van aparte verkooppartners kan de afsluiting van het contract afwijken van de procedure die hier wordt beschreven. In dergelijke gevallen worden gebruikers apart geïnformeerd over de procedure voor de specifieke afsluiting van het contract.

De exploitant biedt toegang tot diverse betalingsmethoden, waaruit de gebruiker vrij kan kiezen. Hiervoor onderhoudt de exploitant zakelijke relaties met externe leveranciers, zoals banken. Deze leveranciers gaan tijdens de betalingsprocedure soms hun eigen overeenkomsten met de gebruiker aan. In dergelijke gevallen kunnen hierbij de algemene voorwaarden van de leverancier worden betrokken. Sommige leveranciers, met name telecommunicatiemaatschappijen en leveranciers van mobiele communicatie, worden primaire contractpartners van de gebruiker. In dergelijke gevallen levert de exploitant zijn diensten aan de betreffende aanbieder die eigenaar van de betreffende vordering op de gebruiker is. Deze aanbieders vorderen dus voor eigen rekening en niet voor die van de exploitant. Bij vragen kunt u zich wenden tot uw aanbieder of onze supportafdeling.

In ieder geval worden persoonlijke gegevens die tijdens de betalingsprocedure door de gebruiker zijn ingevoerd niet verzameld, doorgestuurd of opgeslagen door de exploitant. De exploitant slaat alleen het bedrag van de premium valuta op die zijn aangeschaft in verband met het spelpersonage en gerelateerde informatie, zoals het tijdstip van aankoop.

Om jongere spelers te beschermen, biedt het spel niet de mogelijkheid om geld te winnen of zich te laten uitbetalen (zie § 6 par. 2 Duitse Wet op Jeugdbescherming, JuSchG). Dit betekent dat eenheden van de betaalvaluta niet tegen reële valuta geruild c.q. uitbetaald kunnen worden. Ongebruikte eenheden vervallen bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst.

Als de gebruiker minderjarig is, bevestigt hij of zij uitdrukkelijk dat hij of zij voor de betaling voor dit doeleinde de middelen heeft ontvangen of voor gratis overdracht.

Vanaf de 91e dag na de recente aankoop van premium valuta gaat de exploitant ervan uit dat de resterende premium valuta in de gebruikersaccount niet zal worden gebruikt. Voor de gebruiker zijn er geen directe gevolgen.

§ 11 Recht op annulering

Indien aan u in ruil voor betaling eenheden met een premium valuta worden gecrediteerd, heeft u een wettelijk recht op annulering volgens de volgende bepalingen:

Annuleringsbeleid

Recht op annulering

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. De tijdslimiet voor annulering bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de datum van afsluiten van het contract. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u ons te informeren (Imprint, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) over uw besluit om dit contract te annuleren via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die via post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt het bijgevoegde voorbeeldannuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet vereist. Om aan de tijdslimiet voor de annulering te voldoen, is het voldoende om de annulering vóór de tijdslimiet te verzenden.

Consequenties van annulering

Indien u dit contract annuleert, vergoeden wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van extra kosten indien u een andere levermethode kiest dan de minst dure door ons aangeboden standaardlevering), direct en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij uw annuleringsbericht hebben ontvangen. Wij gebruiken dezelfde betalingsmethode voor deze vergoeding als die u tijdens de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, maar in geen geval ontvangt u compensatie voor deze vergoeding.

Verval van het recht op annulering

Zodra gebruikers worden gecrediteerd met premium valuta, kunnen ze deze in het spel gebruiken. Op aanwijzing van de gebruiker start de exploitant onmiddellijk de uitvoering van het contract. Hiervoor geeft de gebruiker reeds zijn of haar uitdrukkelijke toestemming na het afsluiten van de onderliggende gebruiksovereenkomst en, op basis van implicatie, door gebruik te maken van de verworven premium valuta. Daarnaast bevestigen gebruikers hun bekendheid met het feit dat ze bij deze hun wettelijke recht op annulering opgeven. Deze wettelijke consequenties vallen onder sectie 356 (5) van het Duits Burgerlijk Wetboek.

Voorbeeld annuleringsformuier

Vul dit formulier in en retourneer het als u het contract wilt annuleren.

- Aan:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 12 Alternatieve oplossing voor geschillen

De Europese Commissie biedt een online platform voor de buitengerechtelijke geschillen. U kunt het platform bereiken op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Bij meningsverschillen over ons contract zullen we er alles aan doen om minnelijk met u te schikken. Daarnaast zijn we niet verplicht om deel te nemen aan procedures voor het oplossen van geschillen en zullen we niet deelnemen aan procedures voor het oplossen van geschillen voor een buitengerechtelijk geschillencommissie.

§ 13 Disclaimer

De exploitant is zonder beperking aansprakelijk voor alle schade in verband met het gebruik van het spel, uitsluitend bij opzettelijke opzet en grove nalatigheid, met inbegrip van opzettelijke intentie of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of agenten van de exploitant, en voor verwijtbare verwondingen aan leven, ledematen of gezondheid. Afgezien daarvan is de exploitant alleen aansprakelijk volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen - waarvan de nakoming daadwerkelijk een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarop de gebruiker regelmatig mag vertrouwen - voor zover de exploitant het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de producten heeft aangenomen. In het geval van een verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting zal het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de schade die voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract en waarvan verwacht kan worden dat deze zich in typische gevallen zal voordoen.

§ 14 Eindclausule

De exploitant behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen
(a) bij wijzigingen in de van toepassing zijnde wettelijke situatie,
(b) bij wijzigingen in het rechtsgebied van het hooggerechtshof,
(c) vanwege technische noodzaak,
(d) om de bedrijfsvoering te handhaven,
(e) bij veranderingen in de marktomstandigheden,
(f) ten goede van de gebruiker.

Er worden geen wijzigingen aangebracht indien de wijziging het contractuele evenwicht tussen de partijen aanzienlijk zou hinderen. Gebruikers worden uiterlijk vier weken voor de beoogde inwerkingtreding op de hoogte gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van de exploitant en in de betreffende online game en mobiele game. Als alternatief kan de exploitant de gebruiker de gewijzigde algemene voorwaarden per e-mail toesturen of aangeven dat de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van de exploitant kunnen worden ingezien. De gebruiker kan binnen vier weken bezwaar maken tegen de wijziging. Als de deadline is verlopen of als het spel opnieuw wordt geopend, worden de algemene voorwaarden beschouwd als te zijn geaccepteerd. De exploitant zal de gebruikers afzonderlijk informeren over het belang van de termijn van vier weken, het recht van bezwaar, en de juridische gevolgen van stilzwijgen.

De toewijzing van claims door de gebruiker aan derden jegens de exploitant is uitgesloten.

De wet van de Federale Republiek Duitsland is uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van de UN-conventie van contracten en de bepalingen van internationaal privérecht. Deze rechtskeuze heeft geen invloed op dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar de gebruiker gewoonlijk verblijft. Tenzij de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de gebruiker een handelaar is in de zin van het Duitse handelswetboek, is de locatie van het hoofdkantoor van de exploitant de bevoegde rechtbank voor alle burgerlijke geschillen. De exploitant heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de algemene bevoegde rechtbank van de gebruiker.

Indien onderdelen van deze voorwaarden niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de huidige wettelijke voorschriften, tast dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen niet aan.